top of page

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

 

Rekisterinpitäjä

 

Hannele Herttua / Herttuattaren kauneuspilkku 

Y-tunnus 1438450-0

Kirjatyöntekijänkatu 4, 00170 Helsinki

Puhelin: 050 518 1101

Sähköposti: hannele@hanneleherttua.com

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

 

Hannele Herttua

Kirjatyöntekijänkatu 4, 00170 Helsinki

Puhelin: 050 518 1101

Sähköposti: hannele@hanneleherttua.com

 

 

REKISTERI:

 

 1. Herttuattaren kauneuspilkku -hoitolan ja ajanvarauksen asiakasrekisteri

 2. Herttuattaren kauneuspilkku -verkkokaupan asiakasrekisteri

 3. Herttuattaren kauneuspilkku -uutiskirjeen tilaajat

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.
Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.
Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

 

 

Käsittelyn oikeusperusteet


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:
1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).
Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

 

Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. 

Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

 • Asiakkaan nimi

 • Asiakkaan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)

 • Asiakkaan syntymävuosi

 • Asiakkaan tekemät varaukset ja ostot.

 • Asiakkaan yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot, asiakkaan asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa; tiedot jota asiakas edustaa (yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala ja henkilömäärä)

 • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute)

 • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)

 • Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)

 • Asiakkaan suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.


Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilön omalla suostumuksella annetut tiedot joko verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja esittelytapahtumissa sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto.

 

 

Henkilötietojen käsittely, luovuttaminen sekä säilytysaika

 

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella. Tietoja ei luovuteta muiden kuin Herttuattaren kauneuspilkun hyödynnettäväksi. Tiedot säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Sähköisessä muodossa olevan asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä. Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Herttuattaren kauneuspilkun toimitiloissa lukitussa kaapissa. Ainoastaan nimetyillä henkilöllä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

 

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

 

 • Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

 • Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

 • Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

 • Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus.

 • Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

 • Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

bottom of page